Voorwaarden open trainingen

Aanmeldingen

Na aanmelding je inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van je inschrijving.

​

Bedenktijd

Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

​

Facturatie en bevestiging van je deelname

Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van betaling. Na ontvangst van je betaling is je deelname definitief. Ongeveer drie weken voor aanvang van de training ontvang je een informatiebrief en de factuur. 

​

Kosten

De kosten van de open inschrijving trainingen staan vermeld op de website en zijn inclusief materiaalkosten en exclusief horeca-kosten. Voor incompany trainingen en andere vormen van trainingen verstrekken wij op aanvraag een prijsopgaaf.

Over al onze trainingsactiviteiten wordt 21% BTW gerekend. 

​

Betaling

De factuur van de training ontvang je drie weken voor de aanvang van de training.

Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Hans Jeths Consultancy om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

In het geval niet of niet tijdige betaling is Hans Jeths Consultancy gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op je te verhalen.

​

Annulering door deelnemer bij een open inschrijving

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor je ineens niet meer aan de workshop of training kunt deelnemen. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling:

​

• Annuleren van deelname aan een training dient uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum. 

​

• Bij open inschrijvingen geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Hierna is je inschrijving definitief. Nadat je inschrijving definitief is gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

​

​

Deze annuleringsregeling vervalt, wanneer jij of je bedrijf zorgt dat de opengevallen plaats door een collega wordt ingenomen, mits deze gerekend kan worden tot de doelgroep van de training.

​

Annulering door een opdrachtgever of deelnemer bij een incompany training, workshop, lezing of coachingssessie

Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

​

​

Hans Jeths Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van deelnemers of hun organisatie, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een annulering van een training.

​

Annulering door Hans Jeths Consultancy

Hans Jeths Consultancy heeft het recht om een training te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Hans Jeths Consultancy betaalde bedrag. Hans Jeths Consultancy is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

​

Intellectueel eigendom

Alle van of namens Hans Jeths Consultancy in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

​

Vertrouwelijkheid

Hans Jeths Consultancy zal met voor de training verstrekte - of ter kennis genomen informatie - over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

​

Aansprakelijkheid

In de workshops en trainingen wordt persoonlijk en diepgaand gewerkt. Dit kan soms veel oproepen. De deelnemer is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces en kan de begeleider op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

​

Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Hans Jeths Consultancy, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de door Hans Jeths Consultancy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan. Hans Jeths Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

​

Hans Jeths Consultancy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers voorafgaand, tijdens of na afloop van een trainingsactiviteit.

​

Klachten

Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan je verwachtingen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de training contact met Hans Jeths Consultancy op te nemen en hier melding van te maken zodat samen naar een passende oplossing kan worden gezocht. 

​

Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van Hans Jeths Consultancy bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van Hans Jeths Consultancy is Amsterdam.

​

​

​

BANK: NL62 KNAB 0257 5678 36

KVK: 71370013

BTW: NL098099309B03

​

Contact

​

​

​

FunFaktor is een initiatief van Hans Jeths Consultancy.

Copyright© 2019 Hans Jeths Consultancy.  All rights reserved.

KVK 71370013

BTW NL098099309B03

Deze website maakt gebruik van cookies om de site te verbeteren en om gedrag te volgen binnen en mogelijk buiten de site. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

OK